Gespe'gewa'gi - The Last Land

Nige’ Siggewigu’s 11 te’sugunit, Migwite’tm, ula na’gweg na migwite’tmu’g na wetqolugsi’gweg 1981eg, na telia’q ‘ms’t goqwei sa’se’wa’s’g’p Listugujg.

Ta’n telnmitmg: Migwite’tm na ugjit ‘ms’t wen migwite’tmn ta’n tujiw 1981eg wetqolugsi’gweg. Teliaqap miawe’g ge’s plamue’gaqan pemapegsig aq usgewinu’g ginita’jig sipuigtug wesg’tijig. Gisigu’g ‘st’ge’ Matle’n aq Gordon na telimugsieg ta’n telo’timg’p gesgmnaq wetqolugsi’wgweg aq ta’n telo’ltimg’p na gistlia’q ula Listugujg.